การกำหนด user quota ใน freebsd

สำหรับ Freebsd หลังจากติดตั้ง disk quotaแล้ว สามารถกำหนด quota ให้กับ user ที่สร้างใหม่ได้ โดยใช้คำสั่ง

$edquota -u username

หลังจากนั้น แก้ไข ตามต้องการ soft คือแจ้งเตือนเมื่อถึงค่านี้ hard ค่อโควต้าสูงสุดที่กำหนดให้ เป็น kbyte

Quotas for user sake:
/home: kbytes in use: 151602, limits (soft = 512000, hard = 614000)
inodes in use: 9404, limits (soft = 512000, hard = 614000)

ในกรณีที่ user quota นั้น มีค่าเหมือนกับ เราสามารถกำหนดโดยคัดลอกจากที่มีอยู่แล้วเช่น

#edquota -p user0 user1 user2 user3

จะทำการคัดลอกค่า quota user0 ไปยัง user1 user2 user3

สามารถตรวจสอบ ค่าที่ตั้งไว้ได้ เช่น

#quota -v user

Disk quotas for user sake (uid 1608):
Filesystem usage quota limit grace files quota limit grace
/home 151602 512000 614000 9404 512000 614000

ถ้าตรวจสอบของตนเอง

$quota

Disk quotas for user sake (uid 1608):
Filesystem usage quota limit grace files quota limit grace
/home 151602 512000 614000 9404 512000 614000

:)