การลง neo4j-python ใน ubuntu 10.04

อย่างแรก คือตอนนี้ผมใช้ ubuntu 10.04 แต่ต้องใช้ neo4j เพราะว่าใช้ใน thesis
เลยจะลงตัว neo4j-python ซึ่งเป็นตัว binding

ตัว neo4j เป็น graph database ตัวหนึ่งที่ opensource ให้ใช้ฟรี แบบ GFPL
ซึ่งอาจจะเรียกว่า เป็น nosql ตัวหนึ่ง ความพิเศษตรงที่มัน bindng python นี่ล่ะครับ
เพราะผมต้องการใช้ร่วมกับ django แถมมันมีตัวอย่าง app ที่สร้าง model ให้ โดยไม่ต้องแก้อะไรมาก
เปลี่ยนตรง model แทน เอาไว้พอคล่องเดี๋ยวคงมาเขียนบล็อก

เริ่มต้นเลย คือ เนื่องจากมันเป็น java ที่ binding มาครับ เลยต้องใช้ตัว binnding ทีแรกลง jython
แต่ใน ubuntu ลงไม่ได้ เพราะเป็นรุ่นเก่า 2.2 เลยต้องดึงมาจาก debian sid แทน

พอลงปุ้บ ก็เจอปัญหาเลย

 1. sake@sake-laptop:~/project/Thesis/tools$ svn export https://svn.neo4j.org/components/neo4j.py/trunk neo4j-python
 2. sake@sake-laptop:~/project/Thesis/tools/neo4j-python$ cd neo4j-python
 3. sake@sake-laptop:~/project/Thesis/tools/neo4j-python$ sudo jython setup.py install
 4. setup.py:54: UserWarning: Setuptools is not available.
 5. You will need to make sure that you either have JCC installed prior to
 6. installing Neo4j.py, or that you have JPype installed alongside with
 7. Neo4j.py. With setuptools these could have been automatically installed.
 8.  
 9.   warnings.warn("""Setuptools is not available.
 10. Traceback (most recent call last):
 11.   File "setup.py", line 146, in <module>
 12.     main()
 13.   File "setup.py", line 134, in main
 14.     args[attr] = pom[attr]
 15.   File "/home/sake/project/Thesis/tools/neo4j-python/pom.py", line 59, in __getitem__
 16.     return self.pattern.sub(lambda match:self[match.groupdict()['var']],
 17.   File "/home/sake/project/Thesis/tools/neo4j-python/pom.py", line 59, in <lambda>
 18.     return self.pattern.sub(lambda match:self[match.groupdict()['var']],
 19.   File "/home/sake/project/Thesis/tools/neo4j-python/pom.py", line 54, in __getitem__
 20.     element = self.parent[path]
 21.   File "/home/sake/project/Thesis/tools/neo4j-python/pom.py", line 93, in __getitem__
 22.     return replacement.get(path, lambda s,x:x)(self, self.__pom[path])
 23.   File "/home/sake/project/Thesis/tools/neo4j-python/pom.py", line 58, in __getitem__
 24.     raise KeyError(path)
 25. KeyError: 'project.artifactId'
 26. sake@sake-laptop:~/project/Thesis/tools/neo4j-python$

หลังจากงมอยู่นาน ก็พบว่าต้องไปแก้ในไฟล์ pom.py ดังนี้ครับ

 1.         if element is None and self.parent is not None:
 2.             element = self.parent[path]
 3.         if element is None:  # added
 4.                 element = self.tree.findtext(self.__path('dependencies'))  # added
 5.         if element is None:
 6.             raise KeyError(path)
 7.         return self.pattern.sub(lambda match:self[match.groupdict()['var']],
 8.                                 element)

จากนั้น ก็ลงได้แล้ว

 1. sake@sake-laptop:~/project/Thesis/tools/neo4j-python$ sudo jython setup.py install
 2. setup.py:54: UserWarning: Setuptools is not available.
 3. You will need to make sure that you either have JCC installed prior to
 4. installing Neo4j.py, or that you have JPype installed alongside with
 5. Neo4j.py. With setuptools these could have been automatically installed.
 6.  
 7.   warnings.warn("""Setuptools is not available.
 8. running install
 9. running build
 10. running build_py
 11. package init file 'dependencies/__init__.py' not found (or not a regular file)
 12. copying dependencies/geronimo-jta_1.1_spec.jar -> build/lib/neo4j/classes
 13. copying dependencies/junit.jar -> build/lib/neo4j/classes
 14. package init file 'dependencies/__init__.py' not found (or not a regular file)
 15. running install_lib
 16. creating /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 17. copying build/lib/neo4j/_index.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 18. creating /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend
 19. copying build/lib/neo4j/_backend/reflection.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend
 20. copying build/lib/neo4j/_backend/jcc.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend
 21. copying build/lib/neo4j/_backend/cli.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend
 22. copying build/lib/neo4j/_backend/__init__.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend
 23. copying build/lib/neo4j/_backend/pure.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend
 24. copying build/lib/neo4j/_backend/native.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend
 25. copying build/lib/neo4j/tracsupport.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 26. copying build/lib/neo4j/__bootstrap__.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 27. copying build/lib/neo4j/_util.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 28. creating /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/model
 29. copying build/lib/neo4j/model/__init__.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/model
 30. copying build/lib/neo4j/_py_compat.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 31. creating /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_hooks
 32. copying build/lib/neo4j/_hooks/__init__.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_hooks
 33. copying build/lib/neo4j/util.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 34. copying build/lib/neo4j/_traverse.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 35. copying build/lib/neo4j/__init__.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 36. copying build/lib/neo4j/_core.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 37. creating /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/classes
 38. copying build/lib/neo4j/classes/neo4j-kernel.jar -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/classes
 39. copying build/lib/neo4j/classes/junit.jar -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/classes
 40. copying build/lib/neo4j/classes/neo4j-index.jar -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/classes
 41. copying build/lib/neo4j/classes/neo4j-commons.jar -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/classes
 42. copying build/lib/neo4j/classes/lucene-core.jar -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/classes
 43. copying build/lib/neo4j/classes/geronimo-jta_1.1_spec.jar -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/classes
 44. copying build/lib/neo4j/classes/neo4j-remote-graphdb.jar -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/classes
 45. copying build/lib/neo4j/_base.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 46. copying build/lib/neo4j/_primitives.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 47. copying build/lib/neo4j/_compat.py -> /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j
 48. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_index.py to _index$py.class
 49. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend/reflection.py to reflection$py.class
 50. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend/jcc.py to jcc$py.class
 51. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend/cli.py to cli$py.class
 52. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend/__init__.py to __init__$py.class
 53. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend/pure.py to pure$py.class
 54. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_backend/native.py to native$py.class
 55. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/tracsupport.py to tracsupport$py.class
 56. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/__bootstrap__.py to __bootstrap__$py.class
 57. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_util.py to _util$py.class
 58. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/model/__init__.py to __init__$py.class
 59. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_py_compat.py to _py_compat$py.class
 60. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_hooks/__init__.py to __init__$py.class
 61. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/util.py to util$py.class
 62. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_traverse.py to _traverse$py.class
 63. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/__init__.py to __init__$py.class
 64. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_core.py to _core$py.class
 65. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_base.py to _base$py.class
 66. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_primitives.py to _primitives$py.class
 67. byte-compiling /usr/share/jython/Lib/site-packages/neo4j/_compat.py to _compat$py.class
 68. running install_egg_info
 69. Writing /usr/share/jython/Lib/site-packages/Neo4j.py-0.1_SNAPSHOT-py2.5.egg-info
 70. sake@sake-laptop:~/project/Thesis/tools/neo4j-python$

เย้ ๆ ใช้ได้แล้ว ^^

เพิ่มเติม:
http://components.neo4j.org/neo4j.py/

AttachmentSize
Plain text icon pom.py.txt6.38 KB