เขียน tweet app อย่างง่าย


Twitter มี API ที่ใช้งานง่ายที่หนึ่ง ตัวอย่างคือใช้ python ซึ่งทำให้ง่ายไปอีก
เริ่มจาก โหลด API http://code.google.com/p/python-twitter/
ในกรณีนี้ผมใช้ผ่าน mercurial
จากนั้น install

 1. cd python-twitter/
 2. sudo python setup.py install

จากนั้น เริ่มเขียนครับ

 1. sake@sake-laptop:~/project/python-twitter/examples$ python
 2. Python 2.6.4+ (r264:75706, Jan 31 2010, 22:10:28)
 3. [GCC 4.4.3] on linux2
 4. Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
 5. >>> import twitter
 6. >>> api = twitter.Api()
 7. >>> api = twitter.Api(username="myusername",password="mypassword")
 8. >>> api.PostUpdate(u'ทดสอบโพสภาษาไทย โดยใช้ python-twitter')

กรณีจะดึงข้อมูลก็ง่ายดาย

 1. >>> import twitter
 2. >>> api = twitter.Api()
 3. >>> api = twitter.Api(username="myusername",password="mypassword")
 4. >>> statuses = api.GetPublicTimeline()
 5. >>> print [s.user.name for s in statuses]