เกี่ยวกับผม

นายเสกสรร พลตรี (เสก) ชณะนี้ ทำงานอยู่ที่ บริษัท โมเรนจ์ โซลูชัน จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

การศึกษา

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การเป็นวิทยากร

19 พ.ย. 2012 วิทยากรในหลักสูตรการเขียนวิทยานิพนธ์โดยใช้ LaTeX
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.

การสัมมนา/ฝึกอบรม

23 – 27 มิ.ย. 2551 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร ลินุกซ์ภายใน (Linux Internal)
ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์

3 – 6 มิ.ย. 2551 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรลินุกซ์ฝังตัว (Linux Embedded)
ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์

24 – 28 พ.ย. 2551 - เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Object Oriented Design using UML
ณ ซอฟต์แวร์ปาร์ค กรุงเทพฯ
- เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร IT Security for IT Professtional
ณ ศูนย์อบรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กรุงเทพฯ

25 - 27 ม.ค. 2555 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือ สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์
เพื่อการจัดการความรู้เชิงความหมาย (Semantic-based Knowledge Management)
ณ ห้อง 113 Auditorium สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

17 – 18 มิ.ย. 2555 เข้าร่วมประชุมระดมสมอง "การพัฒนาภาษาไทยในซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
3 – 4 ก.ย. 2556 เข้าอบรม BP for Funds รุ่นที่ 2 การเขียนและนำเสนอแผนธุรกิจ พิชิตเงินทุน โดย SIPA
ณ โรงแรมไทปัน สุขุมวิท 23 กรุงเทพ

1 – 2 ก.พ. 2557 อบรม UX for Mobile App Designer
ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 – 7 ก.พ. 2557 อบรม Agile: an Alternative Software Development รุ่น 6
ณ โรงแรมกลาเซีย จังหวัดขอนแก่น

Publications

  1. S. Poltree, K. Saikaew . Thai Web Forum Topic Suggestion Using Thai WordNet Graph Semantic Relations . Proceedings of the Third International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2011 (KST 2011). [presentation]
  2. S. Poltree, K. Saikaew . Thai Word Segmentation Web Service. Proceedings of the Joint International Symposium on Natural Language Processing and Agricultural Ontology Service 2011 (SNLP-AOS 2011). [presentation]