sake's blog

เริ่มทำเว็บใหม่

สุดท้ายก็มาลงที่ Drupal จนได้ หลังจากเลือกแล้วเลือกอีก ว่าจะใช้อะไรในการทำ ครั้นจะเขียนเองหมดก็เกรงว่าจะไม่เสร็จ ก็เลยเอาเป็นว่าใช้ Drupal แล้วค่อยเขียนเพิ่มทีหลังละกัน ตอนนี้มีอะไรที่ต้องทำมากมาย

Tags: